Bases del concurs

CONDICIONS:
Les següents Bases estableixen les condicions del concurs Relats breus de Sant Jordi 2017 de Regió7, així com els requisits i normes que totes aquelles persones que participin en la promoció (des d'ara, els participants) han de conèixer.

PRIMERA- Organització
Edicions Intercomarcals, SL, amb el número del CIF A08539165, a partir d'ara diari Regió7, amb domicili a Manresa, carrer Sant Antoni Maria Claret, 32, organitza un concurs de relats breus.

SEGONA- Participació
Al concurs hi poden participar totes aquelles persones físiques, majors d'edat, residents a la comunitat autònoma de Catalunya, que accedeixin al web del diari REGIÓ7 i hi participin, durant el període de la promoció, correctament segons les regles establertes en aquestes bases.

No hi podran participar els empleats de diari REGIÓ7, els empleats de Prensa Ibérica Media, SL així com tampoc familiars directes dels membres del jurat.

Es podrà invalidar qualsevol participació de persones que hagin estat assistides pels que tenen prohibida la participació.

Els participants hauran d'acceptar i completar els termes del formulari de registre amb informació veraç i acreditar la seva personalitat a l'hora de retirar el premi.

Només es pot participar una vegada per persona.

Aquesta promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, el diari REGIÓ7 exclourà automàticament i immediatament de la promoció qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta inadequada, fal·laç o impròpia, realitzi comentaris impropis, injuriosos o calumniosos o escrigui qualsevol cosa que pogués ofendre o ferir una persona, empresa o entitat, empri mitjans desproporcionats, fraudulents o abusius, o incompleixi aquestes bases en qualsevol dels seus punts.

TERCERA- Premis

El concurs premiarà tres obres: 

Guanyador: pack de llibres d'Angle Editorial, val de compra de la llibreria Parcir (Manresa), 2 entrades per assistir a un espectacle del teatre Kursaal i 2 entrades per al MNAC (Barcelona).

Segon premi: val de compra de la llibreria Parcir (Manresa) i 2 entrades per al MNAC (Barcelona).

Tercer premi: val de compra de la llibreria Parcir (Manresa) i 2 entrades per al MNAC (Barcelona).

A més, entre tots els participants se sortejarà una cistella de productes Caprabo.

QUARTA.- Cessió

REGIÓ7 podrà utilitzar el nom, la imatge i el relat del guanyador amb finalitats de màrqueting, promoció i publicitat del concurs, en el seu mitjà i sense advertència prèvia alguanyador i sense cap tipus de remuneració per això. La participació en el concurs implicaobligatòriament l'acceptació d'aquesta clàusula.

CINQUENA- Vigència

Els participants que vulguin prendre part en la promoció ho podran fer entre el 6 d'abril i el 7 de maig del 2017, ambdós inclosos. La resolució dels guanyadors serà comunicada al guanyador per correu electrònic o telèfon.

SISENA- Mecànica del concurs i lliurament de premis

Tots els participants poden presentar un relat de fins a 1.500 caràcters (comptant espais). Ho han de fer a través del web de Regió7, a l'apartat oportunament creat per aquest concurs. És obligatori deixar les dades personals a través del qüestionair que apareix després d'haver afegit el text. Quan a la temàtica, es demana que els relats s'inspirin en la llegenda de Sant Jordi, però la reinterpretin en clau femenina.

Regió7 designarà un jurat format per entre 3 i 4 persones -vinculades al món literari i artistic o al diari-, que serà l'encarregat d'escollir les tres obres guardonades amb el primer, el segon i el tercer premi. L'anunci dels premiats es farà a través de l'edició en paper i web de Regió7 la segona quinzena de maig. Quan al guanyador de la cistella Caprabo s'escollirà per sorteig entre tots els participants que hagin enviat un relat.

No s'admetran participacions fora de les dates establertes.

Regió7 es reserva el dret d'excloure de la promoció, i, per tant, del lliurament dels premis, a aquell/s participant/s que, al seu entendre, hagi/n participat de forma incorrecta.

SETENA- Protecció de dades de caràcter personal

A l'efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en virtut del seu article 5, s'informa els participants que les dades que facilitin seran incloses en dos fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, un de titularitat del diari REGIÓ7.

Els organitzadors informen els participants de la incorporació de les dades de caràcter personal que facilitin en execució d'aquesta iniciativa als fitxers automatitzats de la seva titularitat, així com del tractament automatitzat al qual seran sotmesos amb la finalitat de ser utilitzats tant en activitats operatives o de gestió d'aquesta iniciativa com per a la realització de qualsevol activitat publicitària, promoció o de màrqueting relacionada amb aquest concurs, així com els serveis o els productes dels titulars. Els destinataris de la informació continguda en els fitxers seran els serveis operatius i comercials del diari REGIÓ7.

Els participants consenten expressament que les dades així recollides se cedeixin a les empreses pertanyents al grup Prensa Ibérica Media amb les finalitats referida en el paràgraf anterior.

S'informa els participants que aquestes dades seran cedides a les següents empreses del grup Prensa Ibérica Media: Prensa Ibérica Digital, SL i Prensa Ibérica Media, SL

En compliment de la llei 34/2002, l'informem que es podran utilitzar les seves dades de contacte perquè li enviem prospecció comercial del diari REGiÓ7 i de tercers.

REGIÓ7, com a responsable dels seus fitxers, garanteix als participants l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, i s'ha de remetre per escrit la sol?licitud concreta a Atenció de Protecció de Dades dels titulars.


De la mateixa manera, el diari REGIÓ7 es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer.

VUITENA- Modificacions de les Bases i / o annexos

Els organitzadors es reserven el dret a realitzar modificacions incloent-hi la cancel?lació o suspensió anticipada de la promoció i/o afegir annexos successius sobre aquestes bases, publicant sempre aquestes modificacions i/o annexos a l'adreça: http://www.regio7.cat

NOVENA- Legislació i fur

La participació en aquesta promoció suposa la submissió expressa de les decisions interpretatives que en facin els organitzadors. En cas de divergència entre els participants i la interpretació d'aquestes bases delsorganitzadors, seran competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar els jutjats i tribunals de la ciutat del diari, i els participants renuncien expressament al fur que els pugui correspondre.

DESENA.- Acceptació de les bases

La participació en aquesta promoció suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases per part de l'usuari.
L'incompliment d'alguna de les bases donarà lloc a l'exclusió del participant d'aquest concurs.

Manresa, 6 d'abril de 2017.