~~Wedstrijdreglement Plantyn Wiskie – uitdaging 3
-
Uitgeverij Plantyn organiseert deze wedstrijd conform de volgende voorwaarden:
-
1. Elke deelnemer die zich registreert en deelneemt aan de wedstrijd, verklaart zich automatisch akkoord met al de clausules uit dit wedstrijdreglement, alsook met elke beslissing die Plantyn, ter goeder trouw, zou kunnen treffen om deze wedstrijd correct te laten verlopen.
-
2. De wedstrijd “Wiskie - uitdaging 3” is een wedstrijd zonder aankoopverplichting, georganiseerd door uitgeverij Plantyn, met bedrijfsnummer 0887 899 693, kantoor houdend in 2800 Mechelen, Motstraat 32 (hierna genoemd 'de organisator').
-
3. De wedstrijd staat open voor alle leerlingen en leerkrachten uit het Vlaamse secundair onderwijs, ongeacht het onderwijsnet, de inrichtende macht of de coördinerende onderwijskoepel waartoe zij behoren of waaronder zij ressorteren.
-
4. Deelnemen aan de wedstrijd “Wiskie – uitdaging 3” kan enkel mits het correct insturen van een selfie waarin de getallen 0 en 1 centraal staan en waar naast de insturende leerling nog 2 andere klasgenoten te zien zijn (hierna genoemd ‘wiskie’) en het vermelden van naam en voornaam van de leerling, postcode en naam van de Vlaamse secundaire school en de naam en voornaam van de wiskundeleerkracht.
-
5. De wedstrijd start op 3 mei 2016 vanaf 00.00 uur en eindigt op 10 juni 2016 om 23.59 uur. Om geldig te kunnen deelnemen en eventueel aanspraak te kunnen maken op de prijs, moet een leerling van een Vlaamse secundaire school, ten laatste op 29 mei 2016, een wiskie insturen via www.wiskie.be. Bij deze inzending moet steeds de naam en voornaam van de leerling, de naam en de postcode van de school en de naam en voornaam van de wiskundeleerkracht vermeld worden.
Elke leerling kan zo vaak deelnemen als hij/zij wil. De uitgeverij zal echter enkel inzendingen met visualisatie van binaire getallen weerhouden. 
-
6. Bij deze wedstrijd bestaat de prijs uit:
• een Playstation Vita voor de winnende leerling
• een Ricoh Creatr HS 3D-printer voor de school
• een Ricoh Theta 360° camera voor de wiskundeleerkracht van de winnende leerling
• een ZeWatch³ smartwatch voor de leerling die de originaliteitsprijs wint

7. De personen die de prijs winnen, worden als volgt bepaald:
• Uit alle geldige inzendingen stelt de wedstrijdjury, bestaande uit medewerkers van Plantyn, een shortlist op.
• Vanaf 1 juni tot 10 juni 2016 om 23.59uur kan er gestemd worden, na identificatie met een geldig Facebookprofiel, door aan te geven “vind ik leuk” of “vind ik geweldig”.
• De winnaars zijn de leerling wiens wiskie het meeste stemmen heeft op 10 juni 2016 om 23.59 uur en zijn/haar school en wiskundeleerkracht.
• Bij een gelijk aantal stemmen bepaalt de wedstrijdjury, bestaande uit medewerkers van Plantyn, de winnaars.
• De winnaar van de originaliteitsprijs wordt bepaald door de wedstrijdjury.
-
8. De winnaars worden, telefonisch of via e-mail, op de hoogte gebracht door de organisator uiterlijk voor 15 juni 2016. De beslissing van de wedstrijdjury is definitief en onherroepelijk. Over deze beslissing zal niet worden gecommuniceerd op geen enkele wijze en tegen deze beslissing kan ook geen beroep worden aangetekend.
De organisator kan een winnende leerkracht verzoeken om zijn/haar geldige lerarenkaart voor te leggen bij het afhalen van de winnende prijs, zodat de lerarenkaart kan vergeleken worden met de gegevens die werden verstrekt bij deelname.
Als één van de winnaars niet voor 22 juni  2016 reageert op de pogingen tot contactneming door de organisator, behoudt deze laatste het recht om deze winnaar uit te sluiten en een andere winnaar aan te duiden.
-
9. De prijzen kunnen, op vraag van de winnaars, nooit het onderwerp uitmaken van een terugbetaling in geld of een vergoeding in natura van welke aard dan ook, noch vervangen worden door een prijs van vergelijkbare aard.
De organisator behoudt te allen tijde het recht om, indien omstandigheden onafhankelijk van zijn wil hem hiertoe verplichten, de prijzen voor de winnaars te vervangen door prijzen van vergelijkbare aard en geldwaarde.
-
10. In geval van opzettelijk(e) misbruik, misleiding of fraude door een deelnemer, behoudt  uitgeverij Plantyn het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten van deze en eventuele andere soortgelijke wedstrijden, en dit zonder hiervoor de nodige bewijslast te moeten voorleggen.
-
11. Met het inzenden van een wiskie geeft elke deelnemer zijn/haar toestemming aan uitgeverij Plantyn om zijn/haar persoonlijke gegevens tijdelijk op te slaan, met respect voor de privacy en volledig in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
-
12. Met het inzenden van een wiskie geeft elke deelnemer zijn/haar toestemming aan uitgeverij Plantyn om zijn/haar wiskie te publiceren op websites en social media. Elke minderjarige deelnemer verklaart bovendien toestemming van zijn/haar ouders te hebben.
-
13. De organisator behoudt het recht om te allen tijde, ter goeder trouw en op alle mogelijke manieren in te grijpen, mocht hij dat nodig achten om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.
De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van opschorting van de wedstrijd door gevallen van overmacht buiten de wil of de verantwoordelijkheid om van de organisator, noch voor problemen in verband met online verbindingen of met het verzenden of ontvangen van e-mails.
Spel-, zet- of andere fouten in de communicatie over deze wedstrijd op de Plantyn Facebookpagina of op andere webpagina's of commerciële pagina's die Plantyn voert, kunnen niet ingeroepen worden door de deelnemers als motief voor welke claim dan ook tegenover uitgeverij Plantyn.
-
14. Over het wedstrijdreglement, het verloop van de wedstrijd, het bepalen van de winnaars of de toekenning van de prijzen kan niet worden gecommuniceerd met de organisator.
-
15. De persoonlijke registratiegegevens van de deelnemers worden bewaard en elektronisch verwerkt in overeenstemming met de wet van 08/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Elke deelnemer beschikt over het recht tot consultatie, wijziging, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Uitschijven uit de database van Plantyn gebeurt steeds via brief of via e-mail.
-
16. Deelnemers aan deze wedstrijd zullen geen e-mails krijgen van Plantyn buiten het kader van deze wedstrijd. De gegevens van de deelnemers worden intern verwerkt, en worden in geen geval doorgegeven aan derde partijen.